E-Learning เรียนรู้กับครูคำสัน...
เข้าระบบ
Username
Password
 
บทเรียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • คำอธิบายรายวิชา
  • ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องใช้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงาน แก้ไข ตกแต่งโมเดลตามหลักการออกแบบอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดให้ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียน สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบทางความคิด สามารถนำเสนอโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา และมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชิ้นงานตามหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ มีความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจในผลงานการออกแบบของตนเอง มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน

  • ผลการเรียนรู้
  • 1. รู้และเข้าใจการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp
  • 2. รู้และเข้าใจการใช้งานเครื่องมือหลักของโปรแกรม Google SketchUp
  • 3. รู้และเข้าใจการใช้งานเครื่องมือวาดรูปในการออกแบบโมเดล
  • 4. รู้และเข้าใจการใช้งานเครื่องมือปรับแต่ง
  • 5. สามารถออกแบบ สร้างตกแต่งและนำเสนอชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม